Podle jakých pravidel žebříček sestavujeme?

Dynamic Smart City Index (DSCI) – pracujeme na vývoji dynamického výpočtu chytrosti měst a obcí všech velikostí, aplikovatelný celosvětově.

Dynamický Smart city index má být novým způsobem určení míry chytrosti měst a obcí různých velikostí. Výpočet probíhá realtime, aby nová reference na instalovanou technologii byla okamžitě započítána do výsledné hodnoty dynamického smart city indexu daného města. Má být složen pouze z měřitelných, počitatelných hodnot.

Dnes známé využívané Smart city indexy (jen pro světová velkoměsta) se přepočítávají v pravidelných (většinou ročních) intervalech a jsou tak neaktuální a pouze přibližné, protože jsou do nich započítávány i hodnoty stanovené odhadem.

Algoritmus výpočtu

I.fáze – primitivní výpočet

V první fázi po spuštění portálu je výpočet dynamického indexu je opravdu primitivní, ale už tak dokáže reprezentovat nějakou informační hodnotu o chytrosti města.

Vstupní hodnoty:

Ref = celkový počet unikátních druhů referencí (SC technologií) instalovaných v daném městě nebo obci.

Koef = koeficient technologie je pro první fázi nastaven na konstantu 30

Dynamický SC index odpovídá počtu unikátních druhů referencí násobený koeficientem
DSCI = Ref * Koef

II.fáze – výpočet s různou hodnotou váhy instalované technologie

Ne každá reference je pro komfort života obyvatel stejně prioritní a to bychom chtěli promítnout do celkového koeficientu.

RefU = unikátní reference (SC technologie) instalovaná v daném městě nebo obci.
KefU = koeficient dané reference.

DSCI = SUM(RefU * KoefU)

III.fáze – výpočet zohledňující množství obyvatel, počet stejných druhů instalovaných referencí a různou hodnotou váhy instalované technologie

Pro přesnější zohlednění velikosti města co se počtu obyvatel týče a počtu instalovaných technologií do koeficientu.