czech map

Výsledky výzkumu o povědomí obyvatel MSK o Smart city

Závěrečná zpráva zprostředkovává výsledky sociologického výzkumu „Internet věcí a chytrá města očima obyvatel Moravskoslezského kraje“, realizovaného na podzim roku 2018 dotazníkovým šetřením mezi obyvateli Moravskoslezského kraje.
Sociologické šetření, jehož hlavním řešitelem byla Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, proběhlo v rámci projektu „Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst“, s registračním číslem TL01000015, který je řešen s finanční podporou TA ČR. Společnost FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu zajistila sběr dat metodou mix-mode v roce 2018.
Cílem sociologického výzkumu bylo zmapovat postoje obyvatel Moravskoslezského kraje vázaných k tématům chytrých měst a zjistit především jejich zkušenosti, názory a spokojenost s realizací dílčích prvků konceptu chytrých měst. Výzkumné šetření mělo rovněž určit i možné bariéry rozvoje a vnímanou osobní prospěšnost chytrých řešení v rámci zajištění zvyšování kvality života.
Hlavní výzkumná otázka
Jaké jsou postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst na základě popisu přijetí a porozumění změnám a postupům ve veřejné správě v realizaci opatření Chytrých měst?

Dílčí výzkumné otázky:
⦁ Jaký je zájem obyvatel kraje o problematiku chytrých měst či regionů?
⦁ Které konkrétní chytré technologie či inovativní řešení již obyvatelé využili nebo se s nimi seznámili?
⦁ Jsou obyvatelé spokojeni se současnou realizací či postupem veřejné správy v této problematice? Proč by se města či regiony měly stát chytrými?
⦁ Jak je obyvatelstvo MSK informováno mediálními prostředky (weby, portály, tisk aj.) o problematice Chytrých měst a využívání chytrých technologií v lokalitě? Jsou informace podávány pravidelně a srozumitelně?
⦁ Jaké jsou hlavní vnitřní a vnější bariéry, které brání rozvoji chytrého města?
⦁ Jsou uplatňovány vhodné nástroje k vysvětlování o postupném zavádění chytrých technologií pro chytrou správu měst a MSK?
INTERNET VĚCÍ A CHYTRÁ MĚSTA OČIMA OBYVATEL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 1.7.2019 [cit. 30.8.2019].
Dostupné z: https://projekt-tacrcev.fvp.slu.cz/